Εκτέλεση διαδικασιών και λειτουργιών της εταιρείας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2009 και εκδόθηκε από την TUV AUSTRIA.